Nieuwsoverzicht

Belangrijke veranderingen in Combi-opgave 2016

Belangrijke veranderingen in Combi-opgave 2016


Alleen digitaal

Met ingang van 2016 kan de Gecombineerde opgave alleen digitaal ingevuld worden. Ook wijzigingen in het gebruik van uw percelen geeft u digitaal door, met de applicatie Mijn percelen. Papieren formulieren zijn niet meer beschikbaar. 

Betalingsrechten

Ook in 2016 kunt u weer een aanvraag doen voor de toewijzing van betalingsrechten uit de Nationale reserve. Dit jaar kunnen niet alleen starters en jonge landbouwers rechten krijgen uit de Nationale reserve, maar ook ondernemers met percelen die in 2015 voor het algemeen belang werden gebruikt en nu weer als landbouwgrond.

Diergezondheidsfonds

In 2015 vulde u voor de opgave voor het Diergezondheidsfonds een apart formulier in. Dit jaar is hier geen apart formulier meer voor. U doet de opgave in de Gecombineerde opgave.

Emissieaangifte en locatie kas(sen)

Glastuinders vullen jaarlijks de CO2-emissieaangifte in. In 2016 doet u de aangifte in de Gecombineerde opgave. U vult hiervoor dus geen apart formulier meer in. Nieuw is dat u de locatie van uw kas(sen) opgeeft. Hiervoor klikt u in de opgave op een kaart om aan te geven waar de kas staat.

Huisvesting rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen

In 2016 wordt er niet meer gevraagd naar het vergunde dieraantal en de gemiddelde stalbezetting, maar wel naar het gemiddeld aantal dieren in 2015. Ook worden dit jaar de gegevens van de stallen voor u in die u in 2015 heeft opgegeven ingevuld in de Gecombineerde opgave.

Landbouwtelling

Voor de Landbouwtelling vult u verschillende gegevens in van uw bedrijf. Sommige vragen vult u elk jaar in. Dit jaar worden ook gegevens gevraagd over:

  • andere betaalde werkzaamheden
  • de persoon met de dagelijkse leiding
  • bedrijfsopvolging
  • gebruikstitels bij tuinbouw onder glas
  • verbrede landbouw
  • beregening
  • bodembewerking en conservering op bouwland

Scroll to Top